1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Revisit Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi (90-529), ul. Kpt. Pilota Franciszka Żwirki 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664354, REGON 366592497, NIP 7252182872. Kontakt z Administratorem Użytkownik może uzyskać informacji w drodze listowej (ul. Kpt. Pilota Franciszka Żwirki 17, 90-529 Łódź), mailowej (biuro@revhome.pl) lub telefonicznej (+48 602 418 523).
 2. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Grzegorz Polak działający z ramienia Kancelarii Prawnej Expressis Verbis sp. z o. o.  Kontakt z Inspektorem może Pani/Pan uzyskać w drodze mailowej rodo@expressisverbis.pl, telefonicznej +48 725 439 290 lub listownej Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha.
 4. Dane osobowe każdego Użytkownika z osobna są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Użytkownika z Revisit Home spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez Revisit Home spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wykonania ciążących na Revisit Home spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego usług objętych ofertą handlową Revisit Home spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do potrzeb Użytkownika, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
 1. imię i nazwisko,
 2. numer telefonu,
 3. adres korespondencyjny,
 4. adres e-mail,
 5. adres IP,
 6. NIP (fakultatywnie).
 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).
 2. Revisit Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:
 1. podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których Revisit Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
 2. podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
 3. właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe Użytkownika,
 4. organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Użytkownik ma prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 4. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. sprostowania swoich danych osobowych;
 6. przenoszenia swoich danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. Dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.